Welzijn van mens en dier gaan hand in hand

De voorbije weken kwam een slachthuis te Torhout negatief in het nieuws als zou de wetgeving inzake dierenwelzijn niet worden nageleefd. Animal Rights verspreidde daarover beelden (weliswaar van 2019) en voerde daarover op vrijdag 10 juli 2020  actie aan het slachthuis. Het slachthuis beloofde eerder een intern onderzoek op te zullen starten.

Wij verwachten dat alle regelgeving en voorzorgsmaatregelen rond dierenwelzijn strikt wordt gevolgd. We hebben daarom de feiten in kaart gebracht en zullen dan ook het dossier nauwgezet opvolgen. 

Arbeidsomstandigheden

Breder willen wij dit ook bekijken op het vlak van arbeidsomstandigheden gekoppeld aan extreem winststreven. Het is een publiek geheim dat de arbeidsomstandigheden in de hele sector vaak penibel zijn. Ook in Duitsland kwamen slachthuizen de afgelopen maanden zeer negatief in beeld. Zeer vaak werken zij met onderaannemers die vooral werken met goedkope buitenlandse (vnl. Oost-Europese) arbeidskrachten en niet met eigen werknemers. Dit maakt bv. opleiding en naleving van arbeidsrechten complexer. De werknemers komen hier negatief in beeld, maar de vraag dient gesteld te worden naar het systeem waarbinnen zij werken. 

Wij namen dan ook contact op met ABVV Horval om beter zicht te krijgen op de situatie in de slachthuizen en vroegen sp.a-parlementslid Ludwig Vandenhove hieromtrent een vraag te stellen in het Vlaams Parlement. Deze vraag kwam  op woensdag 8 juli 2020 aan bod.

Het desbetreffende slachthuis heeft sinds 2015 bij verschillende inspectiebeurten negatieve opmerkingen gekregen omdat de infrastructuur en de apparatuur niet aan de voorschriften voldeed en dat er onvoldoende bekwaam personeel aanwezig was om alles correct te laten verlopen. Ondertussen zijn die punten aangepakt en is er een nieuwe verdovingsinstallatie geplaatst. 

Transport van dieren

Een nieuwe inspectie daterend van na de beelden van 2019 toont wel aan dat er een blijvend probleem is bij het vervoer. Er worden dieren aangevoerd die nooit getransporteerd hadden mogen worden. Het slachthuis mag deze echter niet weigeren en terugsturen omdat dit het lijden nog zou verergeren. Hier zal dus moeten gekeken worden naar de vervoerders die dieren aanleveren. Slachthuizen kunnen dit moeilijk afdwingen, want het zijn hun ‘klanten’. De bevoegde minister beloofde ook dat er dit najaar een systeem wordt uitgerold met dierenartsen die opdracht hebben om bij het transport van de dieren zich specifiek te focussen op dierenwelzijn en niet louter, zoals heden, op de voedselveiligheid.

Impact van industriële werkwijze en systeem van onderaanneming

Naast de arbeidsomstandigheden in slachthuizen en het transport van de dieren, stellen wij ons ook vragen bij de industriële wijze waarop vandaag gewerkt wordt om de capaciteit en winst te maximaliseren. Moderne slachterijen slachten tot 600 varkens per uur. Met zo’n snelheid moeten er af en toe wel zaken mislopen. Voor de machines en voor de mensen is dit haast onmogelijk om te volgen. En als er iets misloopt heeft dat meteen een impact op veel dieren. 

Ook het systeem om te werken met onderaannemers heeft zijn grenzen. Vaak werken en leven de arbeiders in weinig benijdenswaardige omstandigheden. Dat heeft allemaal zijn impact. Door onderaanneming komt het evenwicht binnen het bedrijf tussen arbeidersplichten en arbeidersrechten ook in het gedrang. Bovendien houdt men op die wijze ook de vakbonden buiten. Als arbeiders kunnen opkomen voor hun rechten zal dat ook het dierenwelzijn ten goede komen. Welzijn voor mens en dier gaan hand in hand.

Sp.a drong in het Vlaams Parlement nog eens aan op voldoende (onaangekondigde) controles, bij het vaststellen van inbreuken op de vigerende wetgeving voor gepaste sanctionering (zoals administratieve boetes) en desnoods strafrechtelijke vervolging. ABVV Horval ging dit ook binnen hun werking en zo mogelijk het paritair comité meenemen in het kader van de arbeidersrechten. 

We zullen dit dossier dus verder mee opvolgen samen met de vakbond en sp.a nationaal. Zo hopen wij ons steentje te blijven bijdragen aan een warme stad die goed is voor mensen en voor dieren.

Als je dit leest en vragen hebt of je mening met ons hierover wilt delen, dan kan je steeds contact opnemen met ons bestuur via: spa.torhout.secretariaat@gmail.com en sp.a gemeenteraadslid: nick.mouton@gmail.com